Munkkivuori

Varaa aika

Online-varaus

 

 

 

 

Tukkatalossa Munkkivuoren ostoskeskuksessa ovat puhaltaneet kuluvana vuonna uudet tuulet

Ke­säl­lä koko liike oli re­mon­tis­sa va­jaan kaksi viik­koa ja nyt syys­kausi on nau­tit­tu uusis­ta, ava­ris­ta ja näyt­tä­vis­tä ti­lois­ta. Edel­leen kui­ten­kin sa­mois­sa, va­kiin­tu­neis­sa toi­mi­ti­lois­sa K – kau­pan vie­res­sä.
Re­mon­tin li­säk­si Tuk­ka­ta­los­sa ta­pah­tui myös toi­nen muu­tos tänä vuon­na. Hel­mi­kuus­sa Tuk­ka­ta­lol­le tuli täy­teen 53 vuot­ta ja oli aika tehdä yri­tys­jär­jes­te­lyi­tä.
– Ja­oim­me teh­tä­viä ja vas­tui­ta, yrit­tä­jäl­lä kun on niin monta rau­taa hel­pos­ti tu­les­sa ja vie­lä­pä yhtä aikaa, Jo­han­na Ahl­berg pe­rus­te­lee liik­keen omis­tuk­ses­sa ta­pah­tu­nei­ta muu­tok­sia.
– Tuk­ka­ta­lo on edel­leen per­hey­ri­tys, mutta nyt myös Kadri on tässä mu­ka­na. Olem­me tun­te­neet toi­sem­me jo pit­käl­tä ajal­ta ja siksi hänen mu­kaan tu­lon­sa on luon­nol­li­nen jat­ku­mo Tuk­ka­ta­los­sa, Jo­han­na Ahl­berg jat­kaa.

Kuva Ida Pettersson

Kadri Oja ja Jo­han­na Ahl­berg ovat nyt lii­ke­part­ne­rei­ta ja he ovat ja­ka­neet työn niin, että mo­lem­mil­le jää aikaa hoi­taa oma osuu­ten­sa hyvin. Kadri Ojal­la on alal­ta 18 vuo­den ko­ke­mus ja hän vas­taa nyt Tuk­ka­ta­lon päi­vit­täi­ses­tä liik­keen joh­ta­mi­ses­ta ja or­ga­ni­soin­nis­ta. Jo­han­na Ahl­berg puo­les­taan toi­se­na part­ne­ri­na kes­kit­tyy ai­em­paa enem­män Tuk­ka­ta­lon brän­di- ja mark­ki­noin­ti­asioi­hin. Uusi jär­jes­te­ly mah­dol­lis­ti siis en­tis­tä pa­rem­man työn­jaon ja sa­mal­la myös mah­dol­li­suu­den eri­kois­tu­mi­seen.
– Haluamme tarjota asiakkaille tämän päivän muotia ja löytää siihen parempia ja turvallisempia ratkaisuja. Tämä vaatii jatkuvaa kehittymistä  ja kouluttautumista , uusien virtausten hakemista. Nyt minulla on aikaa keskittyä tähän sanoo Johanna Ahlberg


.- Vastuun jakaminen ja sitä kautta myös työkuorman vähentäminen. On ollut ilo todeta miten tämä on toiminut, ei kuitenkaan ole kenenkään etu, että yrittäjä jatkuvalla työllä rasittaa itsensä aivan piippuun sanoo Kadri Oja
-Myös työprosessien kannalta tilanne on merkittävästi aiempaa mukavampi, yhdessä voimme tehdä erilaisia päätöksiä ja miettiä mitä tuleman pitää. Samalla kun vastuunjako jakautuu leveämmälle Kadri Oja toteaa.
-Tämä vapautti paljon energiaa, ja samalla on mahdollisuus mitä parhaimpaan vertaistukeen, ja vuorovaikutukseen, puolin ja toisin, Johanna jatkaa.

Tukkatalo toimii Munkkivuoren ostoskeskuksessa noin 80 neliön tiloissa, asiakaspaikkoja on Munkkivuoressa yhteensä kahdeksan. Yrityksellä on toimintaa myös Espoon Keilaniemessä, jossa on toimipaikka. Työntekijöitä yrityksellä on kaikkiaan kymmenen.

 

Munkinseutu numero 21

Pin It on Pinterest